227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

3 maja 1791 r. jest jedną z najważniejszych polskich dat. Przypomina o uchwaleniu przez Sejm Czteroletni pierwszej w Europie, a drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, Konstytucji. Była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową oraz zabezpieczyć możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego. Jej współautorami byli: król Polski Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Regulowała ona prawa i obowiązki obywateli oraz zakres i podział władzy instytucji rządowych. Była próbą zerwania zależności od obcych mocarstw, znosiła liberum veto, a decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Po śmierci króla polski tron miał stać się dziedzicznym. Wprowadzała, też prawo powszechnej niepodległości dla mieszczaństwa i szlachty, którą pozbawiła wielu przywilejów. Chłopi zostali objęci opieką państwa, co stanowiło początek zniesienia ich poddaństwa i nadania praw wyborczych, wprowadzono jednolity rząd, skarb i wojsko zwiększając liczebność armii, a religią panującą uznano katolicyzm, zaznaczając tolerancję dla innych wyznań uznawanych przez państwo. Wprowadzała również trójpodział władzy na: wykonawczą – należącą do króla, ustawodawczą – będąca w gestii Parlamentu, Sejmu i Senatu oraz sądowniczą mającą na celu stworzenie sądów ziemskich i miejskich, jak też stałe podatki dla szlachty i duchowieństwa.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. Święto 3-go Maja jest jedną z najważniejszych uroczystości państwowych.