O NAS

Zgodnie ze statutem Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu:

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej, promocja kultury Powiatu Dąbrowskiego, oraz promowanie walorów regionu, których wykorzystanie może stać się elementem rozwoju regionu oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, a także współpraca ze środowiskami polonijnymi.

Ośrodek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizację imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych na terenie Powiatu Dąbrowskiego,
 • organizację bazy danych z zakresu kultury, turystyki oraz gospodarki turystycznej,
 • organizowanie imprez o charakterze masowym, konferencji, szkoleń, wystaw, kursów, pokazów, konkursów i targów,
 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, koncertów, spotkań z twórcami i animatorami kultury, promocja lokalnych twórców i artystów,
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 • działania na rzecz turystycznego wizerunku Powiatu Dąbrowskiego poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, organizację projektów turystyki aktywnej, współpracę z Polską Organizacja Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi,
 • organizacją własnych wydawnictw oraz współpracę z mediami regionalnymi i polonijnymi,
 • pozyskiwanie środków pieniężnych na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, w tym dotacji i subwencji pochodzącym z funduszy państwowych i innych środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich,
 • tworzenie i promowanie produktu lokalnego,
 • promocję kultury Powiatu Dąbrowskiego i lokalnych twórców kultury,
 • tworzenie ośrodka badań i dokumentacji historii Polonii z terenu Powiatu Dąbrowskiego na świecie,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • upowszechnianie wiedzy o Powiecie Dąbrowskim,
 • tworzenie baz danych organizacji polonijnych oraz ich oferty,
 • inicjowanie nowych form współpracy z Polonią,

Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.