JAK INNI OCENIAJĄ CENTRUM POLONII – PO ROKU FUNKCJONOWANIA

Centrum Polonii – jako instytucja kultury Powiatu Dąbrowskiego – zaczęło formalnie istnieć 1 września 2009 roku, lecz praktycznie dopiero od stycznia 2010 dysponowało własną siedzibą i mogło zacząć działać (po zakończeniu pierwszego etapu remontu zabytkowego dworku w Brniu – ok. 5 km od Dąbrowy Tarnowskiej).

Centrum ma tylko 1 1/4 stałego etatu i roczny budżet w wysokości 150 tys. zł (dotacja powiatowa).

W 2010 roku Dyrektorowi Centrum Polonii, dr.Markowi Ciesielczykowi, udało się pozyskać środki finansowe z zewnątrz (gotówkowe i rzeczowe darowizny) wartości prawie 120 tys. zł (a więc prawie równej całkowitej rocznej dotacji powiatowej!). Zostały one przeznaczone przede wszystkim na działania na rzecz mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

Jedna ze sztandarowych imprez – zorganizowane w grudniu 2010 przez Centrum Polonii „Dni kultury tarnowsko-dąbrowskiej w Chicago” kosztowały ok. 50 tysięcy złotych, lecz podatnik dąbrowski nie zapłacił jednak ani złotówki. Wszystkie koszty pokryte zostały przez pozyskanych przez sponsorów.


*****

Co inni myślą o tej instytucji, zwłaszcza o najpoważniejszej imprezie, praktycznie wymyślonej i zrealizowanej przez Centrum Polonii – międzynarodowej konferencji „Trzy pokolenia pokatyńskie” ?

„ (…) Planując swój czerwcowy pobyt w Polsce, widzę możliwość przybycia do Centrum Polonii z krótką wizytą w dniu 12 czerwca. Mam przyjemność zakomunikować Panu Dyrektorowi, że obejmę Honorowym Patronatem międzynarodową konferencję naukową pn. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’, ważne i potrzebne przedsięwzięcie, przypominające o sowieckiej zbrodni ludobójstwa, która nie została osądzona do dnia dzisiejszego. Pisząc te słowa w Wielkim Tygodniu przed Wielkanocą 2010 roku, życzę gorąco wielu łask od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Z wyrazami szacunku, łączę serdeczne pozdrowienia”.

śp. Prezydent Ryszard Kaczorowski

(List ten do dyrektora Centrum Polonii, napisany został zaledwie 9 dni przed tragiczną śmiercią Prezydenta Kaczorowskiego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.)

*****

„ (…) Z uznaniem przyjąłem do wiadomości fakt, że Centrum Polonii w Brniu podjęło się organizacji konferencji ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’, która przybliży młodym przedstawicielom polskiej diaspory, a także młodzieży z Polski, wiedzę o straszliwych wydarzeniach sprzed 70 lat. Z zadowoleniem objąłem patronat honorowy nad przedsięwzięciem. (…) Pragnę jeszcze raz pogratulować pomysłodawcom cennej inicjatywy. (…)”

Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych RP

*****

„Konferencja ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ była przedsięwzięciem udanym. Warto podkreślić dobrą organizację i koordynację imprezy. Dobór gości był trafny (…) Ważne, że aktywnymi uczestnikami byli zaproszeni przedstawiciele młodego pokolenia Polaków z Rosji, Białorusi i Ukrainy (…) Przedsięwzięcie warte jest kontynuowania”.

Marek Sorgowicki
Departament Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

*****

„Dzięki podjęciu różnorakich aspektów zbrodni katyńskiej, organizatorom konferencji udało się stworzyć całościowy obraz opisywanych wydarzeń, a także przedstawić jego znaczenie dla poszczególnych narodów i państw, zaangażowanych niegdyś w tragiczne wydarzenia II wojny światowej. Takie podejście do tematu umożliwia w moim przekonaniu budowanie wzajemnego szacunku, opartego nie tylko na prawdzie historycznej, ale także na wzajemnym zrozumieniu. W tym też należy upatrywać prawdziwy sukces owej konferencji”.

dr Aleksandra Arkusz
Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński

*****

„W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (…) składam serdeczne podziękowania Panu Markowi Ciesielczykowi , Dyrektorowi Centrum Polonii za opiekę, wsparcie i zaproszenie na międzynarodową konferencję pt. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ (…) Dzięki Państwa wydatnej pomocy, po raz kolejny mogliśmy się dowiedzieć o kulturze, tradycjach i narodowej pamięci, o historii tak ważnej dla nas Polaków mieszkających na kresach Ojczyzny”.

Marian Mykytyn
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

*****

Od początku naszego kontaktu pan dyrektor Marek Ciesielczyk dał się poznać jako bardzo odpowiedzialny, uczciwy i cierpliwy człowiek. Pomógł naszym uczestnikom w załatwieniu bezpłatnych wiz. (…) Po przyjeździe zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez organizatorów. (…) Przez cały czas naszego pobytu w Brniu pan dyrektor opiekował się nami od rana do wieczora, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Temat konferencji jest bardzo aktualny i wywołał duże zainteresowanie wśród różnych pokoleń. (…) Panie Marku (…) Bardzo dziękujemy za fajne spotkanie i za wszystko (…) za cudowną konferencję (…) bardzo, bardzo dziękujemy (…) ”

Olga Sołowiowa
Przewodnicząca Klubu Miłośników Kultury Polskiej w Kaliningradzie (Rosja)

*****

„….grupa młodzieży ze szkoły z polskim językiem nauczania w Grodnie oraz młodzież z Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie wzięła udział w konferencji pt. ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’. (…) Doceniamy wysiłek i zaangażowanie się Centrum Polonii w tego typu przedsięwzięcia”.

Walentyna Giermanowicz, Józef Porzecki
Związek Polaków na Białorusi

*****

„Konferencja ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’ miała wielki wymiar wychowawczy i edukacyjny. Młodzież z Litwy miała okazję pogłębić swe wiadomości z historii Polski, jak też zaprezentować własne prace na temat zbrodni katyńskiej. Organizatorzy zadbali o organizację czasu wolnego uczestników konferencji. Młodzież miała okazję zwiedzić okolice Brnia, zapoznać się z historią tej miejscowości”.

Danuta Korkuz
Dom Polski w Wilnie

*****

„Serdecznie gratuluję tej ważnej inicjatywy. (…) Proszę Pana Dyrektora o przekazanie serdecznych podziękowań oraz słów uznania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji. Życzę Państwu wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z realizacji postawionych sobie zadań”.

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

(objął swym honorowym patronatem konferencję „Trzy pokolenia pokatyńskie” oraz Pierwszy Breński Charytatywny Bal Sylwestrowy”)

*****

„Z przyjemnością informuję, że Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski obejmie honorowy patronat nad konferencją ‘Trzy pokolenia pokatyńskie’. Korzystając z okazji, pragnę wyrazić moje uznanie dla Państwa inicjatywy.(…)”

Beata Kondel
Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego

*****

„Obserwując od kilku miesięcy działalność Centrum Polonii w Brniu, mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że jest to instytucja ze wszech miar pożyteczna zarówno dla Polonii na Wschodzie i na Zachodzie, jak i dla społeczności powiatu dąbrowskiego.

Jestem pełen uznania zwłaszcza dla dyrektora tej instytucji dr. Marka Ciesielczyka, który dysponując tak ograniczonym budżetem i będąc praktycznie jedynym merytorycznym pracownikiem Centrum, potrafił sam wymyślić i urzeczywistnić tak dużo projektów, pozyskując przy tym pokaźne środki z zewnątrz.

Także działalność charytatywna Centrum Polonii zasługuje na wielki szacunek. Powiśle Dąbrowskie na pewno wiele zyskało dzięki tej instytucji i jej wyjątkowo aktywnemu i pracowitemu szefowi”.


Stefan Michał Dembowski – polonijne Stowarzyszenie DEMOKRACJA USA
(m.in. sfinansował zakup minibusa dla Centrum Polonii czy też 2-tygodniową wycieczkę do Nowego Jorku dla ucznia z powiatu dąbrowskiego)

*****

„Przesyłam wyrazy duchowej łączności oraz serdeczne życzenia, by Centrum Polonii w Brniu rozwijało swą działalność, wzbogacając życie kulturalne regionu i umacniając więzi z Polonią”.

Ksiądz biskup Wiktor Skworc w liście do dyrektora Centrum Polonii z okazji „Drugiego Breńskiego Wieczoru z Chlebem i Smalcem”

*****

„… pragniemy podziękować Centrum Polonii w Brniu (w powiecie dąbrowskim) za zorganizowanie pikniku charytatywnego na rzecz powodzian i przekazanie nam zebranych wówczas pieniędzy oraz zapewnienie transportu naszym dzieciom, udającym się na wczasy (….)

Dzięki …. instytucjom tego typu, jak Centrum Polonii w Brniu nieco łatwiej jest nam znosić ogrom nieszczęścia, jakie nas spotkało w czasie niedawnej powodzi”.

7-osobowa rodzina Mazurów, powodzian ze Słupca (k. Szczucina), której pomogło Centrum Polonii

*****

„… Centrum Polonii w Brniu, Teatrowi Dwu i zespołowi Suchy Chleb dla konia z wdzięcznością i modlitwą – ksiądz Michał Osuch, Chicago, 4. 12.2010”.

dedykacja księdza proboszcza parafii św. Jacka w Chicago, Michała Osucha, który podziękował Centrum Polonii za zorganizowanie „Dni kultury tarnowsko-dąbrowskiej w Chicago”